Plantele şi animalele

Strâns legate de aşezarea geografică, relief şi climă, se regăsesc vegetaţia şi fauna sau lumea plantelor şi animalelor specifice teritoriului românesc.

Influenţată în mare măsură de climă, vegetaţia României este foarte bogată în specii, în cadrul acesteia regăsindu-se atât elemente caracteristice centrului şi vestului Europei, cât şi sectorului nordic-arctic, sudic-mediteraneean sau estic–asiatic.

Pe teritoriul României se întâlnesc două zone de vegetaţie: cea a pădurilor (de tip central-european, cu fagul şi bradul ca elemente caracteristice) şi cea a stepelor din Europa estică. Sudul ţării „găzduieşte“ numeroase plante mediteraneene (alunul turcesc, stejarul pufos, liliacul, viţa-de-vie, etc). Astfel, trebuie remarcat că pe teritoriul României se regăsesc trei limite ale vegetaţiei importante la nivel european:

–   limita estică a pădurii de fag caracteristică vestului Europei;

–   limita vestică a stepei specifică estului Europei;

–   limita de nord a viţei-de-vie caracteristică sudului Europei.

Faţă de această împărţire pe orizontală, rezultat al poziţiei geografice, etajarea reliefului de la 0 la 2544 de metri impune şi o zonalitate verticală a vegetaţiei, plantele nordice sau alpine adăpostite de clima rece şi aspră găsindu-se la altitudinile cele mai mari.

Mai trebuie menţionate şi câteva din endemismele cele mai interesante: garofiţa Pietrei Craiului, liliacul românesc, bujorul românesc, dar şi unele relicte păstrate în condiţii speciale (parcuri naturale, rezervaţii botanice şi floristice), cum ar fi floarea-de-colţ, laleaua pestriţă, tisa, dar şi multe altele.

Fauna României provine din aceleaşi trei mari regiuni ale continentului: Europa centrală, cu animalele mari de pădure; Europa estică, cu rozătoarele specifice stepelor (popândău, hârciog, șoarece de câmp, iepure de câmp, dihor) şi Europa sudică, cu reprezentanţi mai puţini (vipera cu corn, scorpionul, broasca ţestoasă de uscat, etc).

Trebuie subliniată importanţa faunei cinegetice (capra neagră, lupul, cerbul carpatin, ursul brun, cocoşul de munte, mistreţul, căprioara, fazanul, iepurele, prepeliţa sau potârnichea) care are unele dintre cele mai importante efective din Europa.

Bogăţia faunei României mai este dată şi de importanta faună acvatică din Marea Neagră (delfini, sturioni, calcani, stavrizi, scrumbii, hamsii, guvizi), din râuri sau Dunăre şi din bălţile şi lacurile sale (păstrăv, clean, mreană, caras, crap, șalău, știucă, lin, plătică), dar şi de avifauna bogată (raţa şi gâsca sălbatică, lebăda, stârcul, egreta, barza, pelicanul, cucul, fazanul, acvila, vulturul, etc).